تدوین مواد درسی لسان آلمانی از طرف داوطلبان برای مهاجرین

پروژه کورس آلمانی در جعبهاز اکتوبر 2015 الی جون 2017 در پوهنتون تخنیکی برلین جریان دارد. شاگردان میتوانند در این پروژه در هر سمستر سهم بگیرند.

مفکوره ما ساختن یک جعبه است که حاوی مواد درسی (از قبیل پوستر ها، تصاویر، بازی ها و راهنمای ها…) برای کسانی می باشد که میخواهند به طورداوطلبانه به مهاجرین در آموزش لسان آلمانی کمک کنند. به اساس مشاهدات دریافت گردیده است که اکثر معلمین لسان آلمانی به این مواد ضرورت داشته وازآن استفاده می نمایند. اغلب اوقات معلمین نمی دانند که چه موضوعات را تدریس نمایند، از کدام روش استفاده کنند تا برای شاگردان خیلی جالب و قابل توجه قرار گیرد و چگونه انتظارات شاگردان لسان آلمانی را جوابگو باشند. کورس های رایگان (ویا با پرداخت پول ناچیز) کورس های بسیار خاصی هستند چون معلمین لسان آلمانی ندرتاٍ متخصص می باشند و همچنان وقت بسیار کم برای آماده ساختن مواد درسی داشته می باشند. اکثر اوقات حتی ممکن نیست مواد درسی ساخت چرا که معلومات درمورد شاگردان وسویه دانش آنها از قبل موجود نمی باشد. همچنان شاگردان لسان آلمانی از کشور های مختلف با کلتور و سویه علمی مختلف می باشند و دانش آنها در مورد الف بای لاتین متفاوت میباشد.

بنابرین مفکوره ما این است که یک جعبه ساخته شود که با پول ناچیز میتوان آنرا از طریق انترنت خریداری نمود. امید وار هستیم تا با وجود این پیشکش تعداد زیا دتری اشخاص آلمانی زبان تشویق به ایجاد کورس های آلمانی به شکل رایگان شوند. هدف ما به دست آوردن منافع شخصی از نتیجه نهایی کار نمی باشد.ما میخواهیم تا حد امکان این مواد بازبوده و در آن از تصدیق Creative Commons License استفاده خواهد شد.

از هر شاگرد با تجربه و یا بدون تجربه در این گونه کورس های غیر مسلکی لسان آلمانی به حیث معلم ویا شاگرد استقبال می گردد تا در سمستر بعدی با ما در چنین یک پروژه که مربوط به رشته های مختلف بوده و دارای تاثیر واقعی می باشد همکار شوند.

هدف ما راه اندازی کورس های لسان آلمانی نبوده بلکه تدوین مواد درسی کمکی برای معلمین لسان آلمانی که به صورت داوطلبانه لسان آلمانی تدریس می کنند می باشد. ازاینرو شما با ما آلمانی نخواهید آموخت ولی شما میتوانید با اشخاص آلمانی زبان همکاری نموده مخصوصا اگر شخصا این چنین تجربه را داشته باشید مفکوره های تان را پیشنهاد نماید تا با معلمین داوطلب لسان آلمانی کمک شود!

هدف ما راه اندازی کورس های لسان آلمانی نبوده بلکه تدوین مواد درسی کمکی برای معلمین لسان آلمانی که به صورت داوطلبانه لسان آلمانی تدریس می کنند می باشد. ازاینرو شما با ما آلمانی نخواهید آموخت ولی شما میتوانید با اشخاص آلمانی زبان همکاری نموده مخصوصا اگر شخصا این چنین تجربه را داشته باشید مفکوره های تان را پیشنهاد نماید تا با معلمین داوطلب لسان آلمانی کمک شود!

اگر علاقمند هستید با ما در سمستر بعدی همکار شوید با ما به تماس شوید:

deutschkursinderbox@gmail.com

تماس شما باعث خوشی ما خواهد شد!